Adatvédelmi irányelvek

A SiDaKa International Kft. rendelkezési jog alatt álló sidaka.com weboldalhoz kapcsolódó
adatkezelési tájékozató:
A SiDaKa International Kft., mint a sidaka.com weboldal jogosultja az adott weboldalhoz kapcsolódó
személyes adatkezelések tekintetében adatkezelőként jár el. Amennyiben Ön honlapunkat felkeresi,
a működéséhez kapcsolódó rövid szöveges fájlok sütik útján az Ön személyes adatainak a kezelésére
kerül sor. Személyes adatainak kezelésével összefüggésben az alábbi információkat bocsájtjuk a
rendelkezésére.
ADATKEZELŐ ADATAI
NÉV: SidaKa International Kft.
CÍM: 1037 Budapest, Haránt köz 11/C
CÉGJEGYZÉKSZÁM: 01-09-938118
ADÓSZÁM: 22666347-2-41
TELEFONSZÁM: 36 30 970 3385
E-MAIL CÍM: dallos@sidaka.com
TOVÁBBIAKBAN, MINT ADATKEZELŐ
KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYOK:
– Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) – amely a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen
adatok szabad áramlásáról szóló
– 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről
– 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a
továbbiakban Infotv., adatvédelmi törvény);
– 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
– Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI.
törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során
ÉRINTETT ADATOK KÖRE
Jelen tájékoztató a honlap működésével összefüggésben az alkalmazott programozási megoldások
miatt automatikusan megvalósuló személyes adatkezelésről nyújt tájékoztatást.
SÜTIK/cookiek
A weboldal a bejelentkezés esetén session ID-t, vagyis egy a GÉP azonosítására szolgáló kódsort küld,
továbbá a weboldalon történő böngészés során rövid szöveges vagy számsor azonosító fájlok,
(cookiek vagy sütik) elhelyezésére is sor kerül a gépen. A cookiek két formáját alkalmazzuk a
weboldal működése során az ideiglenes SÜTIK, továbbá a tartós SÜTIK. Az ideiglenes SÜTIK, és a
hosszabb időn át tárolódó SÜTIK is azt a célt szolgálják, hogy az adott böngésző, és így az adott
számítástechnikai eszköz azonosíthatóvá váljon. Az ennek során kezelt adat tehát az azonosítást
szolgáló cookie, valamint az adott azonosítóhoz kapcsolódó, a weboldalon kifejtett aktivitás (pl. a
weboldal megnyitásának, elhagyásának/bezárásának ideje, a weboldalon végrehajtott műveletek, az
innen megnyitott weboldal). Tájékoztatásul, hogy sem az un. session ID, sem az alkalmazott egyéb
cookiek nem alkalmasak az Adatkezelő általi személyazonosításra, mivel nem a felhasználót (vagyis a
weboldalt meglátogató személyét), hanem az általa használt böngésző programot, és eszközt
azonosítják.
ADATKEZELÉS
JOGALAPJA, CÉLJA
Az adatkezelés alapja az Ön hozzájárulása, amit a weboldalon megjelenő kiemelt szövegsávban lévő
„Elfogadom” gombra kattintással adhat meg. Ez egyben a cookiek alkalmazásával történő személyes
adatkezeléshez történő hozzájárulást is jelenti. Az „Elfogadom” gomb megnyomásával Ön hozzájárul
ahhoz is, hogy az Adatkezelő a jelen tájékoztatóban megjelölt adatok, információk rögzítéséhez
szükséges, külső szolgáltató által alkalmazott idegen kódokat használjon a weblappal
összefüggésben, és szintén hozzájárul a személyes adatai ezúton történő kezeléséhez.
Az adatkezelés célja:
Session ID esetében a süti a munkamenet azonosítóját tartalmazza, alapvetően szükséges ahhoz,
hogy a látogató használhassa a különböző funkciókat, így például a korábbi lépésekre, beírt szövegre
való emlékezést.
A további cookiek esetében:
· a weboldal optimális működésének biztosítása;
· az Ön által használt böngésző azonosítása,
· statisztikák készítése célokból.
A statisztikai célú cookiek esetében látogatottsági információk gyűjtése, amelyek útján az Adatkezelő
főként arról szerez információt, hogy hány látogató kereste fel weboldalát, és a látogatók mennyi
időt töltöttek a weboldalon. A program felismeri a látogató IP címét, ezért tudja követni, hogy a
látogató visszatérő vagy új látogató-e.
A weblapról begyűjtött cookie információk segítségével jobban megismerhetőek a weblappal
kapcsolatos használati szokások, továbbá lehetőség nyílik információkat elemezni és ezzel is
elősegíteni a weblap szolgáltatásainak fejlesztését és javítását. Az Adatkezelő a felhasználókra
vonatkozó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezel, azokat kizárólag a szolgáltatásai
fejlesztéséhez használja fel.
IDŐTARTAMA:
adott munkamenet, a böngésző bezárásával a cookie törlődik
KEZELT SZEMÉLYES ADATOK ÁTADÁSÁNAK, TOVÁBBÍTÁSÁNAK ESETEI
Az Adatkezelő a sidaka.com oldal üzemeltetéséhez szerződéses partnert vesz igénybe, aki az oldal
működtetését saját tárhelyén biztosítja, így az oldal működtetése, használata során keletkező adatok
az említett szerződött partner eszközein tárolódnak.
ADATKEZELŐ ADATAI
NÉV: DotRoll Kft.
CÍM: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.
CÉGJEGYZÉKSZÁM: 01 09 882068
ADÓSZÁM: 13962982-2-42
KEZELT SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME
Az Adatkezelő az adatkezelési műveletek technikai és eljárási szabályainak kidolgozása során nagy
hangsúlyt fektet arra, hogy az Ön adatainak a megfelelő fizikai és informatikai védelme biztosított
legyen. Az alkalmazott intézkedések célja elsősorban a kezelt adatokhoz történő jogosulatlan
hozzáfér lehetőségnek, az adatok jogosulatlan megváltoztathatóságának, továbbításának,
nyilvánosságra hozatalának, törlésének vagy sérülésének elkerülése, megakadályozása. Az
Adatkezelő az adatkezelés során alkalmazott eszközöket és intézkedéseket ennek megfelelően
választja meg. Biztosítja továbbá az Adatkezelő, hogy a kezelt adatokhoz csak az arra feljogosítottak
férhessenek hozzá és a kezelt adatok hitelessége és változatlansága biztosított legyen.
ÉRINTETT JOGAI AZ ADATKEZELÉSSEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN
Az Adatkezelő által folytatott, az Ön személyes adatait érintő adatkezelés kapcsán Ön jogosult:
1.) megfelelő és átlátható tájékoztatásra, ennek keretében, hogy visszajelzést kapjon az
Adatkezelőtől arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e
2.) pontatlan személyes adatainak helyesbítését kérni
3.) kezelt személyes adatainak törlését kérni, amennyiben az adatkezelés kizárólag az Ön
hozzájárulásán alapul, vagy ha az adatokra már nincs szükség abból a célból amiért gyűjtve
lettek, illetve ha az adatkezelés jogellenes
4.) személyes adatai hordozhatóságának jogával élni, vagyis jogosult személyes adatait széles
körben használt, géppel olvasható formában megkapni, más adatkezelőhöz továbbítani, ill.
ezt kérni, feltéve, hogy az adatkezelés automatizált, és szerződésen, vagy hozzájáruláson
alapul, továbbá hogy az említett jog gyakorlása más jogos érdekét, szabadságát nem sérti
5.) személyes adatai kezelésének korlátozását kérni (például, ha a kezelt adatainak pontossága
vitatott, vagy felmerült az adatkezelés jogellenessége ezen körülmények tisztázásáig)
6.) tiltakozni személyes adatai kezelése ellen (például, ha az adatkezelés jogalapja az adatkezelő,
vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése), illetve korábban adott hozzájárulását
bármikor visszavonni
7.) sérelmesnek vélt adatkezelés esetén felügyeleti hatósághoz, bírósághoz fordulni
Az érintett egyes jogainak tartalma
személyes adatokhoz való hozzáférés joga: az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől
visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha
igen, akkor jogosult arra, hogy a hozzáférést kapjon a következő információkhoz:
1.) kezelt személyes adatai kategóriái
2.) adatkezelés célja
3.) címzettek akikkel közölték, vagy közölni fogják a személyes adatait
4.) adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy az időtartam meghatározásának szempontjai
5.) adatok forrása, ha nem az érintettől lettek gyűjtve az adatok,
6.) felügyeleti hatósághoz fordulás (panasz) jogáról
7.) ha történik automatizált döntéshozatal, profilalkotás az adatkezelés során, akkor ennek
tényéről, logikájáról, illetve az Önre nézve várható következményeiről
személyes adatok helyesbítésének joga:
érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá
vonatkozó pontatlan személyes adatokat, illetve kérheti, hogy a hiányos személyes adatok – egyebek
mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
személyes adatok törlésének joga:
érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá
vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó
személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha:
1.) személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más
módon kezelték vagy
2.) érintett visszavonja a hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja vagy
3.) érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az
adatkezelésre, vagy
4.) személyes adatokat jogellenesen kezelték vagy
5.) személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni
kell vagy
adatkezelés korlátozáshoz való jog
érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha:
1.) érintett vitatja a személyes adatok pontosságát (ez esetben a korlátozás addig tart, amíg az
Adatkezelő ellenőrzi a személyes adatok pontosságát) vagy
2.) adatkezelés jogellenes, és az érintett az adatok törlése helyett kéri azok felhasználásának
korlátozását, vagy
3.) Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett
igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
4.) érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben addig tart a korlátozás, amíg
megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az
érintett jogos indokaival szemben)
A korlátozás időtartama alatt – leszámítva a fontos közérdek, illetve a személyek jogainak
védelméhez fűződő eseteket – az adott adat tárolásán kívül azzal más adatkezelési művelet nem
végezhető.
adathordozhatóság joga
érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott
személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja,
továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Ez a jog
akkor illeti meg az érintettet, ha az adatkezelés az ő hozzájárulásán, vagy szerződésen alapul, és
automatizált módon történik. A jog gyakorlása nem érintheti hátrányosan mások jogait,
szabadságát.
tiltakozás joga
amennyiben az adatkezelés jogalapja az adatkezelő által érvényesíteni kívánt jogos érdek, az
érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon
személyes adatainak a kezelése ellen. Ilyen az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem
kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő
erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és
szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez kapcsolódnak.
Amennyiben az Ön megítélése szerint a személyes adatainak az Adatkezelő általi kezelése
kapcsán jogsérelem érte, és az ezzel kapcsolatos kérésire, észrevételeire megítélése szerint nem,
vagy nem megfelelő időben, illetve módon reagáltunk Ön jogosult az illetékes felügyeleti
hatósághoz panasszal fordulni.
JOGORVOSLAT
ILLETÉKES FELÜGYELETI HATÓSÁG ADATAI
NÉV: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
CÍM: 1125. Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22c,
TELEFONSZÁM: +36 1 391 1400
E-MAIL CÍM: ugyfelszolgalat@naih.hu
Ön jogosult továbbá a lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez fordulni,
amennyiben megítélése szerint az Adatkezelő személyes adatait jogszabály, vagy az Európai Unió
kötelező jogi aktusában foglalt rendelkezéseket megsértve kezeli. Javasoljuk, hogy amennyiben a
felügyeleti hatósághoz, bírósághoz fordulást tervezi, előzetesen az Adatkezelőnél érdeklődjön,
mivel a felmerült kérdései, orvoslást igénylő kérései tekintetében a szükséges információk az
adatkezelőnél állnak rendelkezésre. Társaságunk elkötelezett a jogszerű, átlátható és tisztességes
adatkezelés elveinek megvalósítása mellett, ezért a sérelmesnek vélt helyzetekben soron kívül
intézkedünk a felmerült kérdések tisztázására, illetve a megállapított sérelem orvoslására és a
megállapításokról, valamint a tett intézkedéseinkről, továbbá amennyiben az adatkezeléssel
kapcsolatban kérdéssel fordul az Adatkezelőhöz a hozzánk fordulásától számított legfeljebb 1
hónapon belül tájékoztatjuk.
JOGI NYILATKOZAT
ÁLTALÁNOS SZABÁLY
A sidaka.com honlapjára történő belépés és a honlap használata kizárólag az alábbi kikötésekkel
és feltételekkel, továbbá a Magyar Köztársaság jogszabályaival összhangban megengedett.
SZERZŐI JOG
A sidaka.com honlapja szerzői jogvédelem alatt áll, tulajdonosa vagy a feljogosított használója a
honlapon található bármely szöveggel, képpel, hanggal, szoftverrel és más anyaggal kapcsolatos
szerzői jognak és más szellemi tulajdonjogoknak.
A felhasználó jogosult a sidaka.com honlapját olvasni, arról nyomtatással, lemezre történő
letöltéssel és más személy részére történő továbbítással kivonatos másolatot készíteni, azonban
minden esetben kizárólag személyes, tájékozódó jellegű, nem kereskedelmi célra. Tilos a honlap
bármely részének másolatát eladni vagy továbbítani kereskedelmi haszonért.
VÉDJEGYEK
Minden a honlapon használt márkanév, logó a SiDaKa International Kft. tulajdonában vagy
felhasználói joga alatt áll.
JOGI KÖZLEMÉNYEK MEGVÁLTOZTATÁSA
A SiDaKa International Kft. fenntartja a változtatás jogát, amelyet saját hatáskörében eszközöl.
HONLAP TARTALMA
A honlapon található információk kizárólag csak tájékoztatásra szolgálnak. Az információk
pontosságára, teljességére vonatkozóan A SiDaKa International Kft. nem vállal felelősséget.
A SiDaKa International Kft. fenntartja magának a jogot arra, hogy bármikor, amikor szükségesnek
tartja, bármilyen változtatást, javítást végezzen a honlapján, előzetes figyelmeztetés nélkül.
KAPCSOLÓDÓ HONLAPOK
A sidaka.com honlapja tartalmazhat olyan kapcsolódási pontokat (ún. hiperlinkeket vagy
hiperhivatkozásokat), amelyek más internetes honlapokhoz nyújtanak automatikus kapcsolódási
lehetőséget. Ezek a kapcsolódó honlapok esetenként harmadik személyek tulajdonában,
kezelésében állnak.
A kapcsolódó honlapokhoz a SiDaKa International Kft. csupán hozzáférést közvetít, azonban nem
vállal semmilyen természetű kötelezettséget, felelősséget a honlapokért vagy az azokon
elhelyezett információkért.

A weboldalon cookie-kat ("sütiket") használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk látogatóinknak. A cookie beállítások igény esetén bármikor megváltoztathatók a böngésző beállításaiban.

Adatvédelmi beállítások elmentve!
Adatvédelmi beállítások

Amikor meglátogat egy webhelyet az tárolhat vagy lekérhet információkat a böngészőben, főként sütik formájában. Itt beállíthatja személyes cookie szolgáltatásokat.

Ezek a cookie-k szükségesek ahhoz, hogy a webhely működjön, és nem kapcsolható ki a rendszerünkben.

Az oldal működtetéséhez az alábbi technikai cookie-ek szükségesek
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec

Összes tiltása
Összes engedélyezése